sekretariat.sinicum@gmail.com
  +48 513 382 730

_____________________________ 

Szukaj...

„Wyzwania Ewangelizacji – Chiny i Europa” to temat 9 Europejskiego Katolickiego Kolokwium Chińskiego, jakie odbyło się w dniach 10-13 września 2015 r. w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą.

Wystąpienia biskupów i kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich zaangażowanych bezpośrednio w ewangelizację oraz profesorów akademickich i ekspertów w dziedzinie Kościoła katolickiego w Chinach obejmowały, obok wykładów wprowadzających, cztery sesje.

Tematy poszczególnych bloków brzmiały: „Relacje Kościół-państwo: służba i potęga/władza”; „Doświadczenia ewangelizacji”, „Inkulturacja, media, sztuka” oraz „Formacja dla ewangelizacji”. Wśród prelegentów i uczestników byli, prócz katolików, przedstawiciele Kościoła prawosławnego i wspólnot protestanckich; osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z Kościołem w Chinach oraz Polacy przybliżający omawiane zagadnienia w oparciu o doświadczenia Kościoła katolickiego w naszym kraju.

Otwarcia Kolokwium dokonał o. Antoni Koszorz SVD, prezes Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ, które – wespół z China Zentrum/Niemcy – organizowało Kolokwium.

 

Kard. Kazimierz Nycz powitał gości i uczestników jako biskup Warszawy, wyrażając radość z wyboru tego miejsca na międzynarodowe spotkanie. Nawiązując do Listu Benedykta XVI do Kościoła w Chinach i wypowiedzi św. Jana Pawła II przypomniał, że „Dziś, tak jak kiedyś, głosić Ewangelię oznacza przepowiadać i dawać świadectwo Jezusowi Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, nowemu Człowiekowi, zwycięzcy grzechu i śmierci”. Życząc owocnych obrad, kard. Nycz wyraził nadzieję, że „to spotkanie pomoże wszystkim odkryć na nowo piękno głoszenia Ewangelii przede wszystkim przykładem swojego życia”.

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, zauważył, że Kolokwium jest swego rodzaju kontynuacją IV Krajowego Kongresu Misyjnego, jaki miał miejsce w czerwcu 2015 r. w Warszawie i wyraził życzenie, by konferencja ożywiła wuczestnikach świadomość ważności nowej ewangelizacji, wyrażanej m.in. w świadectwie i stylu życia, opartego na chrześcijańskich wartościach.

 

Oficjalnego otwarcia i wprowadzenia w Kolokwium dopełnił o. Martin Welling SVD, dyrektor China Zentrum w Niemczech, który nakreślił szerszy kontekst, w jakim odbywa się 9. ECCC i podziękował prelegentom, moderatorom, tłumaczom, osobom współpracującym w przygotowaniu Kolokwium oraz sponsorom. Wyraził nadzieję, że Kolokwium nie tylko będzie forum, umożliwiającym wymianę i dialog, lecz okaże się dla każdego źródłem odwagi i wigoru w rozszerzaniu Ewangelii bez względu na to, gdzie mieszkamy.

Abp Savio Hon Tai-Fai SDB, sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów, w wykładzie otwierającym Kolokwium zauważył, że ewangelizacja z chińskiej perspektywy to chińscy katolicy, świadomi misji Kościoła i aktywnie zaangażowani w nią w swej ojczyźnie. Z perspektywy europejskiej natomiast, to katolicy pochodzący z Europy, znający chiński język, kulturę i historię, zatroskani o ewangelizację Chin.

 

W oparciu o listy kard. Celso Costantiniego, nuncjusza papieskiego w Chinach (1922–1933), abp Hon wskazał na cechy i postawy potrzebne każdemu, kto pragnie nieść Ewangelię do Chin, akcentując, że podstawą misji jest bycie posłanym przez Jezusa Chrystusa.

Właściwe rozpoznanie aktualnych problemów Kościoła w ChRL, zwłaszcza tych wynikających z 30-letniej luki w formacji (1950–1980) oraz ze złożoności relacji Kościół-państwo; przejęcie ducha i postawy św. Franciszka, zaktualizowanej w słowach i działaniach obecnego Ojca Świętego; ponowne odczytanie Listu do Kościoła w Chinach Benedykta XVI; lepsze planowanie, współpraca i koordynacja działań formacyjno-edukacyjnych, wykorzystanie w procesie ewangelizacji umiejętności tych, którzy wrócili do Państwa Środka po studiach w innych częściach świata to elementy podkreślane w wykładzie i innych wypowiedziach o. Pawła Han z organizacji charytatywnej Jinde Charities w Shijiazhuang (prow. Shanxi).

 

Dzień 11 września rozpoczęto Eucharystią, której głównym celebransem był abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. W homilii, odwołując się do liturgicznego czytania o nawróceniu św. Pawła, nakreślił on perspektywę przechodzenia z tożsamości hermetycznej do tożsamości otwartej, opartej na byciu synem lub córką Boga, „niezależnie od statusu społecznego, pochodzenia geograficznego czy kulturowego, przynależności do prądów filozoficznych czy przekonań politycznych”.

Pośród prelegentów podejmujących – delikatną nie tylko w ChRL – kwestię relacji pomiędzy państwem a Kościołem, służbą a władzą był znamienity profesor w dziedzinie socjologii religii Liu Peng, założyciel i dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Pushi (Pushi Institut for Social Sciences) w Pekinie.

Badania i prace profesora Liu zmierzają do przygotowania projektu ogólnopaństwowego prawa w zakresie religii. Obecny prezydent ChRL Xi Jinping wielokrotnie odwołuje się do idei „państwa prawa”. Jednocześnie, jeśli chodzi o prawa dotyczące religii, w chińskim prawodawstwie jest pustka. Rząd nie śpieszy się, by prawnie uregulować te kwestie, a działalność profesora i jego instytutu nie spotyka się z aplauzem władz. Tym niemniej, jak wyznał profesor podczas debaty prowadzonej przez p. Monikę Mostowską z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej 16 września, już po zakończeniu Kolokwium, przekonanie o tym, że wolność wyznania i wolność sumienia należą do podstawowych praw człowieka, przynagla go do kontynuowania prac.

Sesja Kolokwium zatytułowana „Doświadczenia ewangelizacji” zawierała szereg prezentacji, w których mówcy, za pośrednictwem słowa i obrazu, przybliżali uczestnikom sytuacje, metody, ewangelizatorów i ewangelizowanych w różnych częściach Dalekiego Wschodu. Kard. Jan Tong podkreślił, że ewangelizacja jest pierwszym z czterech priorytetów pastoralnych diecezji Hongkong, której jest ordynariuszem od 2009 r. Trzy pozostałe to: promocja powołań kapłańskich i zakonnych, troska o katolików innych narodowości oraz bycie pomostem między Kościołem katolickim w Chinach kontynentalnych a Kościołem powszechnym. Ks. Bruno Lepeu MEP z Holy Spirit Study Centre w Hongkongu przedstawił rozwój duszpasterstwa młodzieży w Chinach od 2005 r. Ks. Zhu Xile natomiast przybliżył sposoby prowadzenia formacji wiary w diecezji Handan (prow. Hebei), koncentrując się na pracy pastoralnej wśród ludzi młodych oraz działaniach ewangelizacyjnych podejmowanych przez wiernych świeckich.

O. Antoni Chiu Hung-Jen SVD, wychodząc od historii chrześcijaństwa na Tajwanie, ukazał obecny stan siedmiu diecezji katolickich wyspy, z licznymi dziełami edukacyjnymi i charytatywnymi. Wg o. Chiu lokalne wspólnoty katolickie na Tajwanie potrzebują nadal wzrastać w odpowiedzialności i samodzielności. Prof. Fredrik Fälmann z Uniwersytetu w Gothenburg w Szwecji przybliżył z kolei zagadnienie ewangelizacji w kościele protestanckim w Chinach.

Gorącym aplauzem nagrodzono prelekcję s. Teresy Yu ze Zgromadzenia Misjonarek NSPJ z Chin. Siostra przedstawiła obszary posług podejmowanych przez siostry różnych zgromadzeń w ChRL. Zarówno w tej prezentacji jak i w sprawozdaniach z pracy w grupach wielokrotnie powracała potrzeba uzyskania odpowiedniej pomocy w formacji sióstr zakonnych, a także w formacji szeroko pojętych liderów w Kościele (biskupów, kapłanów, przełożonych zgromadzeń i wspólnot zakonnych, liderów świeckich). Potrzebna jest pomoc w zakresie formacji ludzkiej, chrześcijańskiej, zakonnej i zawodowej; w organizacji administracji; w rozpoznaniu i pogłębieniu charyzmatu i misji poszczególnych zgromadzeń oraz różnych form życia.

Jednym z rozwijających się środków ewangelizacji w Chinach jest Internet. Mimo cenzury, coraz więcej diecezji ma swoje strony internetowe. Dyrektor Wydawnictwa Wiara (Xinde), ks. Li Rongpin, podejmując temat „Rola i funkcje kościelnych środków przekazu w Chinach”, wprowadził uczestników Kolokwium w układ i zawartość strony internetowej xinde.cn

Z kolei Isabel Hess-Friemann, prezes Niemieckiej Ekumenicznej Chińskiej Grupy Roboczej, pokazała zebranym obrazy współczesnych chińskich artystów chrześcijańskich i wtajemniczyła w symbolikę ich dzieł.

Każdego dnia uczestnicy Kolokwium, odbywającego się w Centrum Animacji Misyjnej Pallotynów, gromadzili się na Eucharystii, celebrowanej w kolejne dni przez abpa Savio Hon Tai-Fai SDB, abp Celestino Migliore – nuncjusza papieskiego w Polsce, bpa Jerzego Mazura SVD – przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP i kard. Jana Tong z Hongkongu.

W sobotnie popołudnie cała grupa odwiedziła kościół pw. św. Stanisława Kostki i Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz warszawską starówkę wraz z katedrą św. Jana Chrzciciela.

W Kolokwium, organizowanym wspólnie przez China Zentrum z Sankt Augustin k/Bonn w Niemczech i Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ, wzięło udział ok. 130 osób. Byli wśród nich prelegenci z ChRL, Hongkongu i Tajwanu, księża, siostry zakonne i osoby świeckie reprezentujące różne, działające w Europie, organizacje zajmujące się pomocą Kościołowi w Chinach oraz ok. 50 Chińczyków i Chinek studiujących w różnych krajach Europy.

Ponad 50 osób po zakończonej części konferencyjnej odwiedziło Jasną Górę, a także krakowskie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium św. Jana Pawła II i Wawel.

Uczestnicy, którzy po raz pierwszy brali udział w tego rodzaju spotkaniu, zauważali pełną szacunku, serdeczności i przyjaźni atmosferę Kolokwium. Prócz godzin poświęconych słuchaniu prelekcji i zadawaniu pytań, goście chętnie korzystali z możliwości spotkań, wymiany informacji i doświadczeń, jakie dawały przerwy, posiłki czy wyjazd.

Wydaje się, że Kolokwium spełniło swoją rolę: obok poszerzenia i uaktualnienia informacji dotyczących sytuacji w Kościele w Chinach i nazwania konkretnych potrzeb pomocy, stało się platformą spotkania dla osób, którym życie katolików w Państwie Środka jest drogie i którym zależy na tym, by Ewangelia Chrystusa dotarła do ponad 90% populacji najbardziej liczebnego państwa świata, którzy Pana Jezusa nie znają, „bo nikt im nie powiedział” (por. Rz).

Materiały z Kolokwium będą publikowane w języku polskim w kolejnych numerach kwartalnika „Chiny Dzisiaj”, w języku angielskim w czasopiśmie internetowym „Religions and Christianity in Today’s China”, wydawanym przez China Zentrum, a w języku niemieckim w czasopiśmie „China heute”.

Najnowsze wiadomości

 • Duch modlitwy św. o. Józefa Freinademetza +

  Św. Józef Freinademetz ducha modlitwy wyniósł z domu rodzinnego. Pochodził z rodziny zamieszkałej w Oies, w Tyrolu, które leży 1500 n.p.m. Więcej
 • Pogrzeb o. Antoniego Koszorza SVD +

  9 grudnia 2023 roku, w Domu Dobrego Pasterza misjonarzy werbistów w Nysie, odbył się pogrzeb o. Antoniego Koszorza SVD, prekursora Więcej
 • List kardynała Zena +

  Jestem skonfundowany faktem, że z jednej strony mówi mi się, że synodalność jest konstytutywnym elementem Kościoła, a z drugiej, że Więcej
 • Sinicum wkracza w kolejny etap działalności +

  25 maja 2023 r. w Domu Misyjnym Ducha Świętego Misjonarzy Słowa Bożego w Warszawie odbyło się kolejne walne zgromadzenie Stowarzyszenia Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

chiny dzisiaj banner

 

Stowarzyszenie "Sinicum" im. Michała Boyma SJ
ul. Ostrobramska 98

04-118 Warszawa

Tel. +48 691 457 775
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1132855288
REGON: 14610860300000
KRS: 0000419178

JSN Educare is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework