Cele Stowarzyszenia

Sinicum utworzyła grupa osób, które od kilku lat w różny sposób angażują się w pracę dla Kościoła w Chinach pracując tam na misjach, przyjmując w Polsce kleryków i siostry zakonne a także poprzez publikacje i pracę wydawniczą. Chińskie „środowisko” od 10 lat spotyka się w podwarszawskim Sulejówku.

Sinicum zamierza promować postawę solidarności z narodami Chin i pośredniczyć w kontaktach między Polakami i Chińczykami, zwłaszcza w zakresie życia kulturalnego, religijnego i edukacji. Chce wspierać wszelkie inicjatyw służące wzajemnej promocji kultury oraz religii a także wzbogacać Kościół katolicki w Polsce doświadczeniem kulturowo-religijnym Chin.

Nasze «zjednoczenie sił» w sprawach, które od lat są drogie i angażujące poszczególne osoby, dodało nam wszystkim wiele entuzjazmu i nowego zapału popartego wzajemną miłością. Natomiast obecność kleryków i sióstr z Chin, gdzie Kościół wierny papieżowi działa w strukturach podziemnych jest ważnym świadectwem dla polskich katolików. Chińscy katolicy niosą ze sobą doświadczenie dążenia do wartości i życia Chrystusem na co dzień. To ogromne bogactwo wiary i tego musimy się uczyć.

W dniu powstania Stowarzyszenia w uroczystej mszy uczestniczyli abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której znajduje się siedziba Stowarzyszenia. Obydwaj hierarchowie bardzo przychylnie odnieśli się do nowej inicjatywy i zgodzili się przyjąć tytuł pierwszych członków honorowych Stowarzyszenia Sinicum.

Na zakończenie Mszy św. abp Migliore życzył członkom nowo powstałego Stowarzyszenia żywego zaangażowania w świadczeniu o Bożej chwale. Obecnym Chińczykom życzył błogosławionego czasu wzrastania i dojrzewania we wszystkich poziomach oraz tego, by doświadczali w Polsce chwały Bożej i z tym doświadczeniem wracali po studiach do swojego kraju dając świadectwo Bogu.

Cele Stowarzyszenia Sinicum:

1. Konsolidacja polskiego środowiska zaangażowanego w szeroko pojętą współpracę na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach oraz reprezentowanie tego środowiska wobec władz państwowych, religijnych, oświatowych, autorytetów społeczno-kulturalnych, jednostek samorządowych i odpowiednich organizacji międzynarodowych

2. Promowanie postaw solidarności z narodami Chin; nawiązywanie, pośredniczenie i koordynacja kontaktów między Polakami i Chińczykami, zwłaszcza w zakresie życia kulturalnego, religijnego i edukacji

3. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących wzajemnej promocji kultury oraz religii, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chinach

4. Ubogacenie Kościoła katolickiego w Polsce doświadczeniem kulturowo-religijnym Chin.

 

Sinicum realizuje swoje cele przez:

1. Organizację i koordynację współpracy zainteresowanych podmiotów

2. Występowanie z inicjatywami oraz wyrażanie opinii w sprawach wiążących się z celami Sinicum oraz stanowiących przedmiot zainteresowania jego członków

3. Upowszechnianie wiedzy związanej z kulturą i cywilizacją chińską w Polsce, a Polską w Chinach

4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, obozów, rekolekcji, pielgrzymek, wycieczek

5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej6. Współpracę z uniwersytetami, instytutami, szkołami, krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami o podobnym charakterze

7. Stwarzanie warunków kształcenia Chińczyków w Polsce a Polaków w Chinach i pozyskiwanie środków na ten ce

l8. Działalność artystyczną

9. Działalność charytatywną

10. Działalność na rzecz Chińczyków mieszkających w Polsce

11. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

12. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

13. Promowanie, we wszystkich możliwych formach, osiągnięć Sinicum i jego członków.